village
village

Oficiálna stránka obce Nechválova Polianka

Motív
A
A
A

Gréckokatolícka cirkev

Obec Nechválova Polianka patrí do sninského protopresbyteriátu, a pod správu farnosti Pichné.

Adresa:  Gréckokatolícky farský úrad Pichné č. 54,

   069 01 Snina

Správca farnosti (farár): Mgr. Martin Barna

Tel.:  057/7685907,  T-mobile 0902 383 787

E-mail:  pichne@grkatpo.sk

 

Stručné cirkevné dejiny

V inventári z roku 1887 je napísané o vzniku farnosti toto: počiatok tejto farnosti je z roku 1561, čo je aj zaznačené v bohoslužobnej knihe v misáli z toho istého roku. Z tohto mi vyplýva, že dedina musela vzniknúť v prvej polovici 16. storočia. Možno aj začiatkom 16. storočia. Keďže valasi, ktorý sa na toto miesto prisťahovali dostali nejakú lehotu na skultúrnenie krajiny aj skultivovanie zeme, a postavenie svojich príbytkov. Presné začiatky farnosti v Nechválovej Polianke však nepoznáme, ani okolnosti jej vzniku tam nie sú spomenuté. Ale už prof. Ferdinand Uličný v práci Dejiny osídlenia Zemplínskej župy uvádza, že v dedine postavili pravoslávnu cerkov pravdepodobne začiatkom 17. storočia. Určite existovala pred rokom 1623, ale v tom roku nemala vlastného farára. Od polovice 17. storočia v ňom pôsobili uniatskí neskôr gréckokatolícki farári. Dá sa predpokladať, že cerkov bola vybudovaná určite skôr ako na začiatku 17. storočia, keď vznik farnosti je spomínaný už v polovici 16. storočia.

            Už v roku 1631 v urbári Humenského panstva sa v dedine spomína aj prvý pop a to pop Ivan, tak keď je uvádzané, že v roku 1623 v dedine nebol farár, tak o desať rokov neskôr už áno. V ďalšom sčítaní z roku 1663 je už v dedine spomenutý baťko ktorý sa volal Vasiľ a viac pri ňom nie je spomenuté nič. V sčítaní z roku 1684 sa spomína zase Vasiľ Batyko, môže to byt farár, čo mi vyplynulo z jeho priezviska Batyko, ako baťko, aj jeho meno Vasiľ takto sa predchádzajúcom sčítaní volal miestny pop. Ten v tom čase hospodáril na polovičnej usadlosti, a choval 2 voly, 4 ošípané, 4 včelie rodiny. O dva roky neskôr v roku 1686, je na konci sčítania  uvedený farár ktorý sa volal Ladislaus Pup. Ten mal 2 synov, a choval 2 voly, 2 kravy, 10 oviec, 2 ošípané, 2 včelie rodiny.

Cerkvi v našej dedine boli najskôr drevené, tie sa však nezachovali. Prof. Peter Zubko vo svojej publikácii uvádza tieto skutočnosti: Z roku 1733 sa zachoval súpis uniátskych farností a ku chrámu v Nechválovej Polianke je napísané, že to bol farský chrám, drevený a dobre vybavený. V roku 1746 uvádza v obci nový chrám, postavený na starom pozemku. V tom čase bol v Nechválovej Polianke farár Teodor Puzo. A v roku 1788 bola postavená cerkov murovaná a to z kameňa v barokovo-klasicistickom slohu. V roku 1796 bolo v obci 559 veriacich. Ročný príjem farára bol 92,42 zlatých. Patronátne právo mala grófka Vandernath. Chrám bol postavený starostlivosťou veriacich. Bol to farský chrám a mal tri zvony, zadovážené starostlivosťou gréckokatolíkov.

Cerkov je jednoloďová stavba s rovným dreveným uzáverom presbytéria, sakristiou a predstavanou vežou. Priestory vnútri sú kryté českými plackami. Typologicky patrí do skupiny tzv. trojpriestorových východoslovenských kostolov, ktoré projektovala tereziánska stavebná kancelária. Vnútorné zariadenie zo začiatku 20. stor. atypické obloženie triumfálneho oblúka obrazmi maľovanými na doske. Obnovovaná je v roku 1863, menšie opravy začiatkom 20. storočia. V roku 1950 bola gréckokatolícka cirkev štátnou mocou zrušená. A celý majetok greckokatolíckej cirkvi bol odovzdaný pravoslávnej cirkvi. V tomto roku bol aj chrám so všetkým majetkom našej cirkvi v Nechválovej Polianke odobraný našej farnosti. Majetok bol spolu s chrámom po obnove našej cirkvi v roku 1968 vrátený späť do užívania až v roku 1990. Po odovzdaní chrámu greckokatolíckej cirkvi prebiehali postupne opravy chrámu vnútri sa vymenil ikonostas, drevené lavice, nový prestol, žertveník, boli vymenené okná. V roku 2015 bola natretá strecha chrámu a taktiež fasáda chrámu, a vybudované nové oplotenie cintorína.

Zoznam farárov a správcov ktorý pôsobili v Nechválovej Polianke:

1726  - ?         Teodor Puzoviat

1746 - ?          Teodor Puzo

1788 - 1827    Vasiľ Puza  - aj pred rokom 1788

1827 - 1828    Ján Pavlovič

1828 - 1831    Pantelejmon Hauriš

1833 - 1861    Anton Valkovský

Valkovsky Anton pôsobil v obci od roku 1833 po rok 1861. Narodil sa v roku 1794, ordinovaný (vysvätený za kňaza) bol v roku 1820. Za jeho pôsobenia v roku 1857 bol učiteľom a kantorom v Nechválovej Polianke Juraj Ocetnik, ten zomrel v roku 1864.

1862 - 1863    Michal Kotradov

Kotradov Michal pôsobil v obci iba jeden rok 1862 – 1863, ordinovaný bol v roku 1858, zomrel 29. január 1901 a pochovaný je v Prešove. 12. 9. 1880 bol otvorený v Prešove gréckokatolícky kňazský seminár. A jeho prvým rektorom bol kanonik Michal Kotradov, ktorý pôsobil i v Nechválovej Polianke.

1863 - 1869    Ján Gulovič  

Ján Gulovič sa narodil v roku 1832 v dedine Breznička (okres Stropkov), ordinovaný bol v roku 1858. Pôsobil v Nechválovej Polianke od roku 1863 do roku 1869. Zomrel v roku 1903.

1869 - 1886    Ján Grajcary

Ján Grajcár pôsobil v Nechválovej Polianke od roku 1869 do roku 1886. Narodil sa v roku 1809, ordinovaný bol 30. decembra 1838, zomrel 23. november 1886. Za jeho pôsobenia bol v roku 1884 učiteľom a kantorom Juraj Desiatnik.

1887 - 1910    Mikuláš Rojkovič

Mikuláš Rojkovič pôsobil v Nechválovej Polianke od roku 1887 do roku 1910. Narodil sa 16. 12. 1851 v Zbojnom (okres Medzilaborce), vysvätený za kňaza 24. 8. 1880, nastúpil ako správca (farár) roku 1887 do Nechválovej Polianky. Za jeho pôsobenia bol v roku 1887 učiteľom a kantorom Juraj Desiatnik. A v roku 1908 bol učiteľom a kantorom Alexander Krogh.

1913 - 1922    Michal Knap

Michal Knap pôsobil v obci od roku 1913 do roku 1924. Narodil sa 12. 9. 1886 v obci Veľký Sulín (dnes dedina Sulín, okres Stará Ľubovňa), ordinovaný (vysvätený) za kňaza bol 21. 3. 1913. Jeho prvým pôsobiskom bola hneď Nechválova Polianka.

1927 - 1937    Pavol Marťák

Pavol Marťák sa narodil 19. decembra 1903 v obci Čukalovce, teraz okres Snina. Za kňaza ho vysvätil 28. augusta 1928 biskup Pavol Peter Gojdič v Ľutine. V tom čase bol nedostatok kňazov na Slovensku. Dostal vymenovanie za správcu farnosti v Nechválovej Polianke, kde pôsobil v rokoch 1928 – 1938. Pamätníci naňho spomínajú ako na prísneho ale dobrého kňaza.

Za dlhoročnú pastoračnú službu ho ordinár mons. Ján Hirka vymenoval za titulárneho kanonika. Zomrel 30. apríla 1989 Humennom ako osemdesiatšesťročný. V kňazskej službe bol 61 rokov.

1937 - 1950    Vincent Hajdu

Vincent Hajdu pôsobil v Nechválovej Polianke od roku 1937 do roku 1950. Narodil sa 26. 8. 1912 v Borši. Ustanovený bol za kňaza 28. 11. 1937 v Nechválovej Polianke. Za jeho pôsobenia bol v roku 1938 učiteľom a kantorom Štefan Ivančo ml.

Od roku 1990 Nechválova Polianka patrili pod farnosť Zubné

1990 - 1992    Peter Geletka  - excur. zo Zubného

geletka.jpg

 

1992 - 1999    Štefan Čarný  - excur. zo Zubného

carny.jpg

 

1999 - 2003    František Mrákava  - excur. zo Zubného

mrakava.jpg

 

2003 - 2004    Vladimír Capcara  - excur. zo Zubného

capcara.jpg

V roku 2004 bola dekrétom farnosť Nechválova Polianka zrušená a ako filiálna obec pričlenená k farnosti Pichne. Farári z Pichného ktorý pôsobili po roku 2004 v Nechválovej Polianke.

2003 – 2004    Pavol Litavec

litavec.jpg

 

2004 – 2006    Miroslav Mrug

mrug.jpg

 

2006 – 2010    Marcel Pisio

pisio.jpg

 

2010 – 2012    Rastislav Lišivka

lisivka.jpg

 

2012 – 2013    Maroš Prejsa excur. zo Sniny

prejsa.jpg

 

2013 - doteraz    Martin Barna

 

barna_martin.jpg